top of page

RASKE TALL OG GODE PROSESSER

Optimalisering av prosesser

For høye kostnader

Dere opplever at økonomifunksjonens kostnader er for høye, at de økonomiske analysene ikke bidrar til økt innsikt og at det er mangelfull styring og kontroll
 

For dårlig kontroll

Deres rapportering inneholder gjentatte ganger feil og mangler.

 

Inneffektivitet
Deres rapporteringsprosesser er ineffektive og skaper frustrasjon i organisasjonen

 

"Vekstsmerter"

Dere har vokst betydelig over en lengre periode og har et investeringsetterslep i økonomifunksjonen med tanke på rutiner og ressurser
 

Utydelige roller og ansvar

Dere ser at fordeling av roller og ansvar i ulike prosesser ikke er tydelige nok, noe som påvirker beslutningsprosesser og evnen til å ta tak i avdekkede svakheter
Styret og ledelsen ønsker å være godt rustet til å håndtere kriser og forhindre hendelser som skader omdømmet


Vi har god erfaring med og kompetansen til å evaluere økonomifunksjoner opp mot etablert god praksis for sammenliknbare selskaper.
En evaluering av økonomifunksjonen innebærer blant annet en analyse og vurdering av følgende områder:

  • Økonomifunksjonens organisering, bemanning og kompetanse

  • Prosesser og rutiner

  • Intern og ekstern rapportering

  • Bruk av IT støttesystemer

bottom of page